ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว รายละเอียด
๒๗ ส.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) วงเงิน ๓๓๙,๘๓๒ บาท เอกสาร
๒๖ ส.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๔๖,๓๘๐ บาท เอกสาร
๑๗ ส.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ สำหรับสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังฯ วงเงิน ๔๐,๓๘๐ บาท เอกสาร
๒๒ ก.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการสำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อโรคฯ COVID-19 วงเงิน ๔๓,๒๐๐ บาท เอกสาร
๑๐ ก.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๓๕,๔๑๕ บาท เอกสาร
๒๕ พ.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วงเงิน ๑๓,๒๔๐ บาท เอกสาร
๑ พ.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเสริมสร้างขีดความสามารถทักษะทางไซเบอร์ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๙๖๔,๓๕๐ บาท เอกสาร
๑ เม.ย.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อระบบการรับมือและสืบค้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ฯ วงเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เอกสาร
๑ เม.ย.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ฯ วงเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เอกสาร
๒ มี.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วงเงิน ๒๐๖,๕๘๕ บาท เอกสาร
๒๕ ก.พ.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๘๙,๙๐๐ บาท เอกสาร
๕ ก.พ.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกและประกาศนียบัตรฯ วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท เอกสาร
๒๔ ม.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกและประกาศนียบัตรฯ วงเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท เอกสาร
๒๒ ม.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๔,๕๘๐ บาท เอกสาร
๒๒ ม.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดหาวัสดุไฟฟ้าและประปา วงเงิน ๑๕,๒๖๘ บาท เอกสาร
๘ ม.ค.๖๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕๗,๔๐๐ บาท เอกสาร
๒๕ ธ.ค.๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๙,๕๒๐ บาท เอกสาร
๖ ธ.ค.๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วงเงิน ๑๒,๖๘๐ บาท เอกสาร
๒๙ พ.ย.๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วงเงิน ๘,๕๑๐ บาท เอกสาร
๒๘ พ.ย.๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท เอกสาร
๑๙ พ.ย.๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๑,๘๑๐ บาท เอกสาร
๑๔ พ.ย.๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๓,๕๐๐ บาท เอกสาร