ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว รายละเอียด
๒๑ ก.ย.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท. (MIS) วงเงิน ๑๑,๘๔๐,๔๐๐.- บาท เอกสาร
๒๐ ส.ค.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๓๓๙,๘๓๒ บาท เอกสาร
๔ ส.ค.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุ สำหรับสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังฯ วงเงิน ๔๐,๓๘๐ บาท เอกสาร
๙ ก.ค.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการสำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อโรคฯ COVID-19 วงเงิน ๔๓,๒๐๐ บาท เอกสาร
๒๒ มิ.ย.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๓๕,๔๑๕ บาท เอกสาร
๑๘ พ.ค.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วงเงิน ๑๓,๒๔๐ บาท เอกสาร
๒๐ เม.ย.๖๓ ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดเสริมสร้างขีดความสามารถทักษะทางไซเบอร์ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๙๖๔,๓๕๐ บาท เอกสาร
๒๕ ก.พ.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๘๙,๙๐๐ บาท เอกสาร
๒๑ ก.พ.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วงเงิน ๒๐๖,๕๘๕ บาท เอกสาร
๒๐ ก.พ.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อระบบการรับมือและสืบค้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ฯ วงเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เอกสาร
๒๐ ก.พ.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ฯ วงเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เอกสาร
๓ ก.พ.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกและประกาศนียบัตรฯ วงเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท เอกสาร
๒๑ ม.ค.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๔,๕๘๐ บาท เอกสาร
๑๔ ม.ค.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดหาวัสดุไฟฟ้าและประปา วงเงิน ๑๕,๒๖๘ บาท เอกสาร
๑๔ ม.ค.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกและประกาศนียบัตรฯ วงเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท เอกสาร
๘ ม.ค.๖๓ ประกาศราคากลาง งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕๗,๔๐๐ บาท เอกสาร
๑๖ ธ.ค.๖๒ ประกาศราคากลาง งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๙,๕๒๐ บาท เอกสาร
๒๖ พ.ย.๖๒ ประกาศราคากลาง งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท เอกสาร
๒๒ พ.ย.๖๒ ประกาศราคากลาง งานจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง วงเงิน ๑๒,๖๘๐ บาท เอกสาร
๒๐ พ.ย.๖๒ ประกาศราคากลาง งานจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง วงเงิน ๘,๕๑๐ บาท เอกสาร
๑๑ พ.ย.๖๒ ประกาศราคากลาง งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๓,๕๐๐ บาท เอกสาร
๗ พ.ย.๖๒ ประกาศราคากลาง งานจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๓๑,๘๑๐ บาท เอกสาร