ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว รายละเอียด
๙ ธ.ค.๖๓ ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศทางทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เอกสาร